CV Jonas Colmsjö

Jonas har arbetat 20 år med införande av olika lösningar i stora och medelstora företag. Som utvecklare och projektledare har Jonas varit ansvarig för allt ifrån kravställning till utveckling, test och införande i organisationen. Projekten består ofta av resurser från verksamheten, leverantör av affärssystem och systemintegratör.

Utgångspunkten i alla projekt är verksamhetens processer och krav som sedan kopplas till lösningen som ska införas. Som affärskritiska projekt rapporterar dessa ofta direkt till företagsledningen.

Exempel på företag som Jonas jobbat med är: AstraZeneca, ERT, Lindex, Coop, Saltå Kvarn, Axfood, Åhléns, Statoil, Telenor, Telia och Folksam

Kompetensmatris

 • Metodiker: Agila metoder som Scrum och Extreme Programming, PMI PMBOK (Project Management Book Of Knowledge), SAP ASAP
 • Tekniker: Java, Python, SQL, PHP, MySQL, JavaScript, HTML5/CSS, NodeJS, SAP, Oracle
 • Roller: Projektledare, Programledare, Business Analyst, Lösningsarkitekt, Lead developer
 • Branscher: Läkemedelsindustri, Kemi, Detaljhandel, Logistik, Telekom, Bank och försäkring 

Arbetslivserfarenhet

Brittiskt leverantör av kliniska studier (2016-2017)

Ett globalt läkemedelsföretag har utvecklat ett program som använder innovativa teknologier för att komplimentera sin läkemedel för att ge ökat patientengagemang och förbättrad hälsa, ge vårdpersonal bättre underlag för beslut samt få mer pålitliga resultat för de som betalar. Programmet omfattar bl.a. en tjänst inom respiratory-området som består av en iOS och Android app som kommunicerar via Bluetooth med en add-on till patientens inhalator samt en portal. Huvudfokus för programmet är att förbättra patienterna adherance genom att med tekniska lösningar förändras deras beteende och därmed förbättra deras hälsa.

Jonas var projektledare för studien som involverade utvecklare hos två olika företag i Storbritannien, leverantören av add-ons till inhalatorerna i Nya Zeeland samt läkemedelsföretagets personal i Sverige och Storbritannien, Nederländerna, Schweiz och Frankrike.

Brittiskt leverantör av kliniska studier (2016-2017)

En studie av en COPD Disease Management Service för ett globalt läkemedelsföretag som användes av patienter och jämfördes med en grupp som inte använde tjänsten. Studiens mål var att utvärdera om de som använde tjänsten hade mindre sjukhusvistelse pga. anfall och även patienternas generella hälsotillstånd jämfört med kontrollgruppen.

Tjänsten består av en portal och en Android app som kommunicerar via Bluetooth med en add-on till patients inhalator. Jonas var projektledare för studien som involverade utvecklare hos två olika företag i Storbritannien, leverantören av add-ons till inhalatorerna i Nya Zeeland samt läkemedelsföretagets personal i Sverige och Storbritannien.

Internt projekt (2017)

Gizur deltar ett forskningsprojekt kring Artificiell Generell Intelligens (AGI). Här undersöks möjligheten att ta fram AI algoritmer som är generella, dvs. AI-algoritmer som kan användas inom flera tillämpningsområden. Projektet drivs av Claes Strannegård vid Chalmers Universitet och koden är öppen och dokumentation finns på animatai.org

Jonas har tagit fram ett ramverk i Python som används för att utveckla intelligenta agenter som lever i en simulerad miljö. Agenternas mål är att lära sig att överleva i miljön. Det finns förutsättningar för agenterna att samarbeta eftersom agenterna kan kommunicera med varandra.

Global kemikoncern (2016)

Utveckling av en webapp för uppföljning av icke-planerade händelser i produktionen vilken används av personal i kontrollrummet. Webappen utvecklades i SAPUI5/OpenUI5 och kommunicerar med SAP NetWeaver MII i backend. Lösningen utvecklades för desktop och mobila klienter. Jonas införde en agil utvecklingsprocess och designade och utvecklade lösningen tillsammans med personal hos kunden.

Globalt läkelmedelsbolag (2015-2016)

Utveckling av en mobil app som syftar till att hjälpa patienter att förbättra sin adherence, dvs. att komma ihåg att ta sin medicin. Jonas ansvarade för två releaser av appen där ny funktionalitet utvecklades samt stabiliteten förbättrades. En del av arbetet var även regulatoriska, data privacy och interna kvalitetsprocesser.

Internt projekt (2015-2016)

Under ett par år har Jonas utvecklat en produkt som exponerar ett OData protokoll för MySQL databaser. Tabeller exponeras som entiteter och stödjer såväl läsningar som att lägga, ta bort och uppdatera rader. Källkoden för produkten finns på Gizurs Githubkonto och det finns också en kortare artikel som Jonas skrivit på OData:s blog

Medelstort svensk tillverkande företag (2014)

Utveckling av en IT strategi som bygger på Zachmans Enterprise Architecture ramverk. IT strategin innehöll principer framtagna ur affärsstrategin, en informationsmodell, en processmodell samt en applikationsarkitektur.

Medelstort svensk tillverkande företag (2014)

Förstudie kring förbättrat stöd för artikelspårbarhet i design, tillverkning samt service- och eftermarknadsprocesserna. Spårbarheten för de artiklar som ingår produkten (Bill Of Material) behövde förbättras i ERP och systemen för service och eftermarknad. I förstudien gjordes en utvärdering av alternativa lösningar i ERP-systemet samt en leverantörsutvärdering av lösningar för service och eftermarknad.

Ledande Svensk Dagligvaruhandel (2013-)

Mobil app för inspektioner och skaderapporter. Logistikföretaget vars transporter är outsourcade hade problem med att trailers skadas under transporterna. Gizur utvecklade en mobil app för Android och iPhone samt en web portal för att göra inspektioner och skaderapporter. Lösningen utvecklades i Java, Objective-C, PHP och MySQL. Jonas var lead developer och projektledare.

Ledande Svensk Dagligvaruhandel (2012-2015)

Ordersystem för detaljhandelskedja. Kundens butiker upplevde problem med leveranser trots att de gjort förhandsorder. Gizur utvecklade ett ordersystem med stöd för reservationer och avrop vilket garanterar att respektive butik fick leverans enligt sin förhandsorder. Lösningen utvecklades i PHP och MySQL. Jonas var designer och projektledare.

Ledande Svensk Dagligvaruhandel (2013-2014)

Program med syfte att inför SAP Retail. Ett omfattande program uppdelat på fyra domäner (Kategori & Logistik, Butik, Marknad och Gemensam) mobiliserades för att ersätta ett stort antal ålderstigna system. Jonas var med och mobiliserade kategori- och logistikdomänen inom programmet. Som lösningsarkitekt och biträdande programledare utvärderades system, genomfördes upphandling av systemintegratörer och gjordes övergripande design av lösningen. Jonas rapporterade i styrgruppen som bestod av företagets företagsledning.

Svensk livsmedelsproducent (2013)

Utveckling av IT-strategi. Kunden är en medelstor livsmedelsproducent med en kvarn, tradingverksamhet samt ett bageri. Verksamhetens krav inom de olika områdena är väldigt varierande och nuvarande systemlösning har svårt att möte dessa krav. Jonas tog fram en IT-strategi för företaget baserad på en processgenomgång och högnivåmappning mot aktuella leverantörer. Det gjordes också en riskanalys kring de leverantörer som användas eftersom dessa i flera har ett fåtal kunder och därmed är sårbara.

Ledande Svensk Dagligvaruhandel (2013)

Utvärdering av lösning för optimering av kampanjer. Kedjan hade implementerat IBM DemandTec för optimering av konsumentpriser. Jonas ledde en förstudie där ytterligare moduler som syftar till att stödja förhandlings-processen mot leverantör samt optimering av kampanjpriser. Utvärderingen gjordes tillsammans med leverantören och verksamheten.

Ledande Svensk Dagligvaruhandel (2012-2013)

Utveckling av IT-roadmap samt styrmodell för IT. Grossistbolaget inom kedjan har ett antal gamla Mainframe-system och har stora svårigheter att möte verksamhetens ökande krav och systemen är dyra att underhålla. Jonas ledde utvecklingen av en IT-roadmap bestående av ett antal projekt som syftar till att gradvis byta ut de gamla Mainframe-systemen mot en modern ERP-baserad plattform. Som en del av arbetet etablerades en organisation och process för hantering av företagets projektportfölj som rapporterar till företagsledningen. Jonas ledde arbetet i denna organisation tillsammans med en person från verksamhetsutveckling inom företaget.

Ledande Svensk Dagligvaruhandel (2007-2011)

SAP F&R. Projektledare och lösningsarkitekt för automatiskt påfyllning av butiker. Jonas var ansvarig för Blueprint, konfigurering, integration och testfas samt produktionssättning. Jonas stöttade även kunder under utrullningen mot butik.

Nordisk koncern med bensinstationer (2005-2006)

SAP F&R. Projektledare för implementering av automatisk påfyllning i kundens detaljhandelsbutiker i Danmark. Jonas var ansvarig för allt från processdesign, mjukvaruutvärdring, konfigurering och integration till utrullning. Lösningen implementeras nu i hela kundens europeiska organisation.

Svensk Varuhuskedja (2004-2005)

Planerings- och Allokerings-lösning. Ett planerings- och fördelningssystem infördes för att integrera logistikkedjan från planering till leverans samt att uppnå högre noggrannhet i butikstilldelningen. Jonas var funktionell arkitekt och teamlead för fördelningslösningen.

Nordisk Modekoncern (2002-2004)

Utveckling av arkitektur för prognos och automatisk påfyllning. I en tidig fas av implementeringen av ett Oracle Retail-baserat logistiksystem var Jonas ansvarig för teamet som utvecklade lösningen samt den tekniska arkitekturen. Han var även ansvarig för datakonvertering och konfigurering.

Nordiskt Telekombolag (2001-2002)

Nordisk Telekomoperatör. En ledande nordisk operatör införde en ny billing lösning. För att knyta ihop den nya billing lösningen med ett stort antal existerande system utvecklades en middleware i J2EE. Jonas arbetade som arkitekt och teamlead för J2EE projektet.

Anställningar

 • 1998 - 2007 Accenture AB (f.d. Andersen Consulting AB)
 • 2008 - Gizur AB

Kompetenser

 • Projektledning, Processdesign, IT-strategier, Lösningsarkitekturer, Systemintegration, Virtualisering
 • Processer: Logistik/SupplyChain, Marknad, CRM, Ekonomi, Produktion
 • Tekniker: Python, SAP, Java, Oracle, SQL, PHP, MySQL JavaScript, HTML5, CSS, NodeJS, Cobol/CICS, Windows, Linux

Utbildningar

Jonas tog en civilingenjörsexamen inom datateknik från Chalmers tekniska högskola 1997 samt en MBA 1998. Under 2016-2017 har han även studerat kognitionsvetenskap (psykologi, neurologi, artificiell intelligens, lingvistik och filosofi) vid Göteborgs Universitet.

Kurser

 • New Analyst - 4v. av Accenture i Stockholm och Chicago
 • New Consultant – 1v. av Accenture i Chicago
 • New Manager – 1 v. av Accenture i Chicago
 • New Senior Manager – 1 v. av Acceture i Chicago
 • Ledarskap – 1 v. av Krauthammer i Stockholm
 • Design Patterns – 3d. I Stockholm
 • Oracle RMS – 1 v. av Accenture i Manchester
 • SAP Retail – 1 v. av SAP i St Ingbert
 • SAP Demand Management – av SAP 3 dagar i St. Ingbert

Certifieringar

Språkkunskaper

 • Svenska, modersmål
 • Engelska, flytande

Förtroendeuppdrag